Friday, September 17, 2021

THE ULTIMATE GUIDE TO HANDCRAFTED BREWING ebook

THE ULTIMATE GUIDE TO HANDCRAFTED BREWING là 1 bí kíp xn sò được BW và Hyper biên son vi mong mun giúp c nhà hiu thêm v các dng c pha th công và t tay làm ra cho mình nhng ly cà phê ngon ti nhà.  

Ni dung sách bao gm:

I. CHUN B

II. YU T NH HƯỞNG ĐN CHIT SUT

III. HƯỚNG DN CÁC  KIU PHA THÔNG DNG

IV. BÍ KÍP CHN CÀ [PHÊ]

V. BO QUN CÀ PHÊ ĐÚNG CÁCH

VI. THUT NG TH NM

Mi người vui lòng đăng ký nhn Ebook qua form đăng ký bên dưới, Ebook s được gi qua email.  

https://bit.ly/handcraftedbrewingform

Tài liu thuc s hu ca Hyper Coffee Roastery ©, mi chia s nh dn ngun.

 

 1 comment: