Sunday, September 10, 2023

TRONG TÁCH CÀ PHÊ CÓ GÌ – CHƯƠNG I: HƯƠNG THƠM (P1)

 

Chiết sut là ch đ mà BW rt thích và có rt nhiu bài chia s trước đây. Tuy nhiên mc dù đã hiu sâu hơn v chiết sut nhưng vn không giúp BW hiu được hoàn toàn nhng thay đi v hương v trong tách và liu có th tác đng đến chúng trong các khâu trng, rang, thưởng thc bên cnh vic  chiết xut (Pha) hay không. Do đó, trong chui bài viết sp ti, BW s đào sâu vào vic gii thích cn k nhng thành phn có trong tách cà phê như Hương thơm (Aroma), V chua (Acidity),  V Ngt (Sweetness), V đng (Bitterness) và các tin cht hình thành như các axit hu cơ, Trigonelline, Carbohydrate, Axit amin, Chlorogenic Acids (CGA), Caffeine, Lipid… dưới góc nhìn khoa hc nhưng s c gng din đt tht  gn gũi d hiu đ các Barista hiu sâu hơn v ly cà phê ca mình.

I. AROMA

Hương thơm là 1 yếu t rt quan trng trong vic thưởng thc cà phê vì có tác đng qua 2 đường mũi khi ngi (Othornasal) và ming sau khi ung xong (Retronasal). Không ch vy, hương thơm còn gi ý cho chúng ta biết v ging cà phê, điu kin trng trt, phương pháp sơ chế hay h sơ rang. Nhưng hương thơm t đâu mà có và vì sao cà phê li có hương thơm đa dng, cường đ mnh yếu khác nhau ? Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm cơ bản nhất Hương thơm là gì. 

[HƯƠNG THƠM LÀ GÌ]

Khi thưởng thc cà phê, hương thơm có tác đng quan trng đến nhn thc v hương v khi bao gm các hp cht hu cơ d bay hơi nhit đ và áp sut phòng giúp chúng ta mường tượng được hương v trong tách như ngt ngào ca ht ph, Socola hay chua mng nước ca trái cây nhit đi và xác đnh được ngun gc (Origin), cách sơ chế (Processing), cách rang (Roasting), đ tươi (Freshness) (Kahwei Yoong, 2021)

Trên thc tế, trong cà phê đã rang có hơn 800 hp cht d bay hơi tuy nhiên ch có 25 - 30 cht to mùi chính đóng góp vào hương thơm tng th ca cà phê (Blank và cng s, 1992; Grosch, 1998, 2001; Kerler và Poisson, 2011)

C th, chúng ta đang nói v các hp cht d bay hơi trong không khí đ mũi ca chúng ta có th phát hin ra, do đó, bt kỳ hp cht nào nng và khó bay hơi (ví d: melanoidin góp phn to nên màu sc ca cà phê) s có đ bay hơi thp và s không đóng góp đến mùi thơm (Brunning, A. (2015)). Mt s hp cht thơm bao gm aldehyde (hương trái cây, hoa hay rau c…), furan có hương ging như caramel, pyrazine có mùi đt hay Guaiacol và các hp cht phenolic khác có tông ca khói hay gia v cay…

Bên cạnh đó, trong quá trình chiết xuất, mùi hương s được phân theo nhiu nhóm t nh đến nng (Enzymatic à Sugar Browning à Dry Distillation) và được nhn biết bi mũi ca chúng ta theo 2 đường Trước (Othornasal) và sau mũi (Retronasal).

Theo Schulman, J (2007) có 2 nhóm phân t nh, phân hy nhanh khi chiết xut.

Enzymatic: vi hương vị của rau củ, hoa và trái cây. Đây là nhng phân t Hương v nh nht và được hòa tan sm trong quá trình chiết xut.

Browning Sugar/Caramels. Nhóm này s có v vani, chocolate và caramel do đường b caramel hóa khi rang. Ngoài ra, nhóm này s mt nhiu thi gian hơn đ chiết xut.

Dry Disillates (Chưng ct khô) Nhóm ni bt vi hương v ca khói, tro, thuc lá, đinh hương thường thy trong cà phê rang đậm. Đây là nhóm hòa tan chm nht, lý gii ti sao, vi nhng ly chiết xut b over quá mc hay pha quá lâu mi lên được nhng v này.

Chiết sut và nhng yếu t cn nm

Coffee flavors for Dummies phn 1

[HƯƠNG THƠM ĐN T ĐÂU ?]

Khi ung cà phê, thường chúng ta s cm nhn nhng hương thơm theo nhng cách khác nhau, nhưng có bao gi mi người t hi, nhng hương thơm này t đâu mà có và nhng yếu t nào cu thành nên phn t hương đó và liu chúng ta có th tác đng đ đt được hương thơm như mong mun hay không. 

Teo tiến sĩ Chahan và cng s (2019), có rt nhiu yếu t nh hưởng đến vic hình thành hương thơm bao gm

1/ Di truyn v ging, các yếu t môi trường, th nhưỡng, khí hu, thc hành thu hoch và sau thu hoch, phân loi, bo qun và vn chuyn

2/ Quá trình rang, xay

3/ Chiết xut

4/ Tri nghim khi ung.

Đ tóm li cho d hiu ông Chahan phân loi hành trình hương thơm cà phê theo 3 giai đon:

[NGUN GC (ORIGIN)]

Ging cà phê (di truyn) bao gm tp hp tin cht hóa hc trong ht cà phê xanh như hp cht nitơ, protein, carbohydrate và axit chlorogenic to thành cơ s cho các hp cht to hương thơm mà sau này s được gii phóng trong quá trình rang, chiết xut và thưởng thc. Cũng theo Daniel Horbat (Kahwei Yoong, 2021), trước khi được rang và gii phóng hương v,  nng đ ca các tin cht hóa hc này s thay đi ph thuc vào nhiu yếu t như ging, điu kin trng trt và phương pháp chế biến…, 1 ví d đc trưng nht đó là ging SL 28, SL34 t Kenya được sơ chế Lên men 2 ln (Double Fermentation) s có v chua thanh, sóng sánh ca Phúc Bn T, Dâu Tây, Hoa Bt Gim so vi ging Lasuna, Ateng t Indonesia khi được sơ chế Giling Basah (Wet Hull) s có hương v ca trái cây chín hơn như Bưởi hng, Cam vàng và Tho mc. 1 ví d khác xu hướng hơn đó là các phương pháp sơ chế bt ngun t lên men k khí (Anaerobic) (cha qu cà phê trong các vt cha không có Oxi đ lên men) s to ra hương thơm phong phú, ngt ngào hơn.

[CHNG LOÀI]

ARABICA >< ROBUSTA

Khác bit rõ nht đó là  gia Arabica và Robusta, mi người có bao gi thc mc vì sao Arabica có hương v phong phú hơn Robusta ? đó là vì, Arabica, lượng đường sucrose và hàm lượng trigonelline cao hơn cùng vi lượng caffeine thp dn đến cht lượng cm quan (Sensory) tt hơn (Casal và cng s, 2000; Kỳ và cng s, 2001). Bên cnh đó, Robusta li giàu hàm lượng caffeine, Axit chlorogenic  (CGA)  và axit amin t do nhiu hơn Arabica, chính lượng axit amin cao hơn này dn đến mùi thơm ca đt, rang, ht d (Có trong hp cht thơm pyrazine). Cùng vi hàm lượng phenol cao do quá trình phân hy CGA, cà phê Robusta th hin hương thơm đc trưng ca khói, đt, rang và phenolic khi rang quá đm.

Bên cnh đó, hương thơm không ch khác nhau gia Arabica và Robusta mà còn gia các ging Arabica khác nhau (Glo¨ss et al., 2014). 1 ví d rõ nht theo C đó là Arabica sơ chế ướt đến t Guatemala, Ethiopia, Vit Nam s có hương thơm đc trưng khác nhau. Hay cùng là ging Bourbon nhưng Yellow, Red và Pink cũng s có hương v khác nhau dù có cùng điu kin trng trt.

S thay đi trong thành phn hóa trong Nhân xanh và cà phê rang

Ngun: The Craft and Science of Coffee - Britta Folmer

[SƠ CH (PROCESSING)]

Theo Britta, F (2017), quá trình lên men ướt giúp nhn mnh v chua sáng (tính axit), hương thơm đc trưng và loi b mt s cht làm se, chát. Ngoài ra, theo Daniel Horbat (Kahwei Yoong, 2021) các phương pháp x lý ci tiến như lên men k khí (trong đó các bình dùng đ lên men qu cà phê không cha bt kỳ oxy nào) có th to ra mùi thơm ngt ngào, d chu trong cc. Trên thc tế, các kiu sơ chế liên quan đến lên men k khí  mang li nhng hương v phong phú đc trưng ca trái cây nhit đi hay trái cây chín như da, xoài, i…  mà bình thường ít xut hin trong các kiu sơ chế truyn thng.

 [THAM KHO]

Website

1/ Kahwei , Y. (2021, February 19). What Affects The Aroma Of Coffee & How Can Packaging Preserve It? Mtpak. https://mtpak.coffee/2021/02/what-affects-aroma-coffee/

2/ Brunning, A. (2015, February 17). The Chemical Compounds Behind the Aroma of Coffee. Compound Interest. https://www.compoundchem.com/2015/02/17/coffee-aroma/

Sách và Tư liu

3/ Former, B. (2017). The Craft and Science of Coffee. Elsevier.

4/ Yeretzian, C., Opitz, S. O., Smrke, S., & Wellinger, M. (2019). Coffee Volatile and Aroma Compounds – From the Green Bean to the Cup. Zurich University of Applied Sciences, Institute of Chemistry and Biotechnology.

 

No comments:

Post a Comment